Professionele Diesel

Bepaalde groepen van verbruikers komen in aanmerking om een deel van de betaalde accijnzen op diesel terug te vorderen van de overheid. Lees hieronder waar het precies overgaat, wie in aanmerking komt en wat u dient te doen.

Bedrijven blijken hier vaak niet goed van op de hoogte te zijn. Langs deze weg proberen wij u zo goed mogelijk te informeren.

Wat is het

Indien u voldoet aan de voorwaarden van "professionele gebruiker" en u het bijhorende vergunningsnummer aanvraagt, kan u genieten van een gedeeltelijke teruggave de betaalde accijnzen op diesel.

Het gedeelte dat gerecupereerd kan worden is afhankelijk van het accijnstarief geldig op de dag van aankoop van de goederen en kan dus variëren doorheen de tijd. Op 23/03/2017 bedraagt dit bijvoorbeeld €177,4298 per 1000 liter diesel.

Wie komt in aanmerking

Natuurlijke of rechtspersonen (bedrijven), gevestigd in België of een lidstaat van de Europese Unie en die één van devolgende activiteiten uitoefenen:
 • Het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met een motorvoertuig dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en een MTM heeft groter of gelijk aan 7,5 ton
 • Taxi-bedrijven
 • Vervoer van personen met een motorvoertuig van categorie M2 of M3

Hoe uw vergunning aanvragen

Om te genieten van de terugbetaling inzake "professionele diesel" moet u beschikken over een vergunning "energieproducten en electriciteit" van het type "eindgebruiker". Hier kunt u de het aanvraagformulier voor een dergelijke vergunning vinden.

Bij het invullen van de aanvraag kan u alvast volgende praktische informatie aanwenden:
 • Mbt de professionele diesel dient u onder het vak "adressen van de gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen, verdeelpunten of van de productie" de eventuele verschillende vestigingsplaasten van uw ondernemning te vermelden. Het is bijgevolg goed mogelijk dat u hier enkel de maatschappelijke zetel vermeldt.
 • De te gebruiken productcode is "22". Per opgegeven plaats dient u tevens het geschatte jaarlijkse verbruik in liter aan diesel op te geven. U schat dit best iets ruimer dan iets te weinig.
 • Uw vergunningsaanvraag dient tevens vergezeld te worden van de nodige documentatie dat enerzijds de aard van uw voornaamste economische activiteit omschrijft en anderzijds van elk ander element dat toelaat om na te gaan of de gevraagde vrijstelling kan worden toegestaan.
 • Verder dient u voor elk van de motorvoertuigen waarvan u het verbruik voor accijnsrecuperatie wil inbrengen, volgende documenten bij de vergunningsaanvraag toevoegen:
  • kopie inschrijvingsbewijs
  • kopie van een officieel document waarop MTM wordt vermeld (is vaak het inschrijvingsbewijs)
  • kopie van het huur- of leasingcontract indien van toepassing
Het ingevulde aanvraagformulier dient per post te worden gericht aan:
- Regio Antwerpen, Ellermanstraat 21 te 2060 Antwerpen E-mail: da.klama.kb.antwerpen@minfin.fed.be;
- Regio Hasselt, Voorstraat 43 – bus 70 te 3500 Hasselt E-mail: da.klama.kb.hasselt@minfin.fed.be; 
- Regio Brussel, Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – Bus 320 te 1000 Brussel E-mail: da.klama.kb.brussel@minfin.fed.be;
- Regio Gent, R.A.C. "Ter Plaeten", Sint-Lievenslaan 27 te 9000 Gent E-mail: da.klama.kb.gent@minfin.fed.be; 
- Regio Leuven, Philipssite 3A, bus 4 te 3001 Leuven E-mail : da.klama.kb.leuven@minfin.fed.be; 
- Région Liège, Tour Paradis, Rue de Fragnée 2, à 4000 Liège E-mail: da.klama.gc.liege@minfin.fed.be; 
- Région Mons, Avenue Melina Mercouri 1 à 7000 Mons E-mail: da.klama.gc.mons@minfin.fed.be.

Een aanvullende verklarende nota van de overheid vindt u hier. In deze nota kan u ook nakijken in Bijlage III onder welke regio uw gemeente/stad ressorteert.

Zaak is om zo snel mogelijk uw vergunning aan te vragen. Het is vanaf deze datum dat u accijnzen kunt recuperen.

Hoe accijnzen terugvorderen

Eénmaal uw vergunningsnummer ontvangen, kan u maandelijks een aanvraag indienen tot terugbetaling van de accijnzen. Dit kan zowel electronisch als via een papieren formulier. Wij raden u echter aan om voor de electronische vorm te opteren.

1. Elektronisch
Via een op maat gemaakte webapplicatie kan u serdert 2016 de aangiftes voor terugbetaling van accijnzen voor Professionele DIEsel online indienen en consulteren. De handleiding voor deze applicatie vindt u hier.

Om toegang te krijgen tot de webapplicatie PDIE moet u (of de aangeduide toegangsbeheerder in uw bedrijf) in het systeem Rollenbeheer van FedICT uw gebruiker(s) het profiel "Professionele diesel" toekennen.

Algemene informatie over het systeem "Rollenbeheer" van FedICT vindt u hier terug.
Toegang tot het systeem Rollenbeheer vindt u hier terug.

2. Op papier
Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen:
 • een "algemeen deel" waarop ondermeer registratinummer, adresgegevens, bankrekeningnummer, de hoeveelheden aangekocht product per cliquetperiode en het totaal terug te vorderen bedrag moeten worden vermeld.
 • een "kader A" voor eindgebruikers die tanken aan een publieke pomp.
 • een "kader B" voor eindgebruikers met een eigen private pomp.
Hierbij dienen Kader A en kader B niet te te worden opgestuurd. Niettemin moeten deze documenten wel worden  ingevuld met het oog op een eventuele controle ter plaatse.
Het ingevulde aanvraagformulier dient u naar het volgend adre te sturen: Administratie der Douane en Accijnzen,  Dienst Professionele Diesel, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 3201, 1000 Brussel